بر اساس تکنولوژی

پرینترهای سه بعدی در تکنولوژی های مختلف به منظور کاربردهای مختلف در دسترس هستند. برای هر کاربرد در رشته های گوناگون از تکنولوژی مربوط به آن استفاده می شود.